Indian Journal of Nematology

First Editorial Board (1969–72)Second Editorial Board (1973 and 1974)
Chief Editor: Dr. A.R.Seshadri
Assist. Editor: Dr. D.R.Dasgupta
Members: Dr. K.K.Nirula
Dr. M.Oostenbrink
Dr. S.K.Prasad
Chief Editor: Dr. S.K.Prasad
Members: Prof. Abrar M.Khan
Dr. S.Khera
Dr. K.C.Sanwal
Dr. D.R.Dasgupt
a
3rd Editorial Board (1975 – 1976)
4th Editorial Board (1977-1979)
Chief Editor: Dr. A.R. Seshadri
Members : Dr. M.S. Jairajpuri
Dr. Y.S. Rao
Dr. K.C. Sanwal
Dr. D.R. Dasgupta
Chief Editor: Dr. M.S.Jairajpuri
Editor: Dr. E.Khan
Members: Dr. A.R.Seshadri
Dr. K.C.Sanwal
Dr. Kishan Singh
Dr. S.N.Das
Dr. S.K.Saxena
5th Editorial Board (1979–1981)6th Editorial Board (1977-1979)
Chief Editor : Dr. Gopal Swarup
Editor: Dr. D.R. Dasgupta
Members: Dr. C.L. Sethi
Dr. K.C. Sanwal
Dr. A.M. khan
Dr. S. Khera
Dr. T.S. Muthukrishnan
Dr. M.S. Jairajpuri
Chief Editor: Dr. E. Khan
Members: Dr. A.M. Khan
Dr. A.R. Seshadri
Dr. V.M. Das
Dr. S.N. Das
Dr. C.V. Sivakumar
Dr. Q.H. Baqri
Dr. Gopal Swarup
7th Editorial Board (1983–1986)8th Editorial Board (1986–1992)
Editor-in-Chief : Dr. Gopal Swarup
Editor: Dr. D.R.Dasgupta
Members: Dr. P.K.Koshy
Dr. Y.S.Rao
Dr. B.S.Yadav
Dr. S.N.Saxena
Editor-in-Chief: Dr. D.R. Dasgupta
Editor : Dr. K.K. Kaushal
Members: Dr. H.S. Gaur
Dr. R.P. Nath
Dr. S.Isar Hussain
Dr. B.N.Mathur
Dr. K.J.Kuriyan
Dr. E.Khan
9th Editorial Board (1992–1995)8th Editorial Board (1995-1997)
Editor-in-Chief : Dr. D.R.Dasgupta
Editor : Dr. K.K.Kaushal
Members : Dr. S.C.Dhawan
Dr. B.K.Goswami
Dr. M.Alam
Dr. (Mrs.) Pramila Gupta
Dr. Sadasiv Ray
Dr. Inderjit Singh
Dr. K.Krishnappa
Editor-in-Chief : Dr. K.K. Kaushal
Editor : Dr. A.N. Srivatava
Members : Dr. H.K. Chhabra
Dr. P.N. Phukan
Dr. (Ms.) Usha Mehta
Dr. M.Saha
Dr. ArjunLal
Dr. K.C. Mohanty
Dr. K.S. Varaprasad
Dr. H.C. Mehar
11th Editorial Board (1997-1999)12th Editorial Board (1999-2001)
Editor-in-Chief : Dr. K.K. Kaushal
Editor: Dr. (Ms.) Sudershan Ganguly
Members : Dr. S.S. Husaini
Dr. K. Sitaramaiah
Dr. R.K. Kaul
Dr. M.K.Verma
Dr. Akhtar Haseeb
Dr. K.D. Upadhyay
Dr. S. Ray
Dr. M.F. Rahman
Dr. S.K. Sharma
Dr. R.K. Walia
Dr. A.N. Srivastava
Editor-in-Chief : Dr. Gopal Swarup
Editor: Dr. (Ms.) Sudershan Ganguly
Members : Dr. H.K. Bajaj
Dr. A.K. Ganguly
Dr. M.S. Jairajpuri
Dr. V.K. Kaul
Dr. P.K. Koshy
Dr. ArjunLal
Dr. S. Lingaraju
Dr. B.N. Mathur
Dr. D.J. Patel
Dr. P.C. Triwedi
13th Editorial Board (2001-2003)14th Editorial Board (2003-2005)
Editor-in-Chief : Dr. Gopal Swarup
Editor: Dr. (Mrs.) Sudershan Ganguly
Members : Dr. M.M. Alam
Dr. S.C. Dhawan
Dr. H.S. Gaur
Dr. Akhtar Haseeb
Dr. K. Krishnappa
Dr. K.C. Mohanty
Dr. H.R. Patel
Dr. J.S. Prasad
Dr. I.J. Puruthi
Dr. M.S. Sheela
Dr. A.U. Siddiqui
Dr. Anil Sirohi
Editor-in-Chief: Dr. (Mrs.) Sudershan Ganguly
Editor: Dr. Pankaj
Members: Dr. D.C. Gupta
Dr. Wasim Ahmad
Dr. U.N. Mote
Dr. K.D. Upadhyay
Dr. A.K. Sinha
Dr. Santosh J. Eapen
Dr. Arjun Lal
Dr. G.L. Sharma
Dr. S.S. Husaini
Dr. (Ms.) Damanjit Kaur
Dr. (Ms.) Umarao
Dr. Gautam Chawla
15th Editorial Board (2005–2007)16th Editorial Board (2007–2009)
Editor-in-Chief: Dr. (Mrs.) Sudershan Ganguly
Editor : Dr. S.C. Dhawan
Associate Editor: Dr. Pankaj
Members: Dr. R.K. Jain
Dr. E.I. Jonathan
Dr. K.C. Mohanty
Dr. K.V. Ramana
Dr. Tabreiz A. Khan
Dr. G.L. Sharma
Dr.(Ms.) V. Mojumder
Dr. K.D. Upadhyay
Dr. G.J. Samathanam
Editor-in-Chief : Dr. S.C. Dhawan (2007)
: Dr. Pankaj (2008)
Editor: Dr. Pankaj
Members: Dr. R.K. Jain
Dr. Arjun Lal
Dr. K.K. Kaushal
Dr. Gautam Chawla
Dr. A.K. Sinha
Dr. Akhtar Haseeb
Dr. R.K. Walia
Dr. A.U. Siddiqui
Dr. B.A. Patel
Dr. P.K. Swain
Dr. M. Nagesh
Dr. Naved Sabir
17th Editorial Board (2009-2011)18th Editorial Board (2011-2013)
Editor-in-Chief: Dr. A. K. Ganguly
Editor: Dr. Pankaj
Members : Dr. M. Sivakumar
Dr. H.K. Bajaj
Dr. S.K. Sharma
Dr. Kusum Dwivedi
Dr. Subhash Bhargava
Dr.N.K.Sahoo
Dr. Rajan
Dr. M.R. Khan
Dr. Anju Kamra
Dr. M.L. Mhase
Dr. M.S. Rao
Dr. M.R. Khan
Editor-in-Chief : Dr. H S Gaur
Editor: Dr. Pankaj
Members: Dr. Keith G Davies
Dr. Richard Sikora
Dr. Byron Adams
Dr. R. K. Walia
Dr. R. K. Jain
Dr. Sharad Mohan
Dr. V. K. Kaul
Dr. A. K. Sinha
Dr. M S Sheela
Dr. Wasim Ahmad
Dr. E. I. Jonathan
Dr. S. B. Sharma
Dr. Shahina Fayyaz
Dr. Ajun Lal
Dr. Subhash Bhargava
Dr. Akhatar Haseeb
Dr. M. Nagesh
Dr. K. S. Varaprasad
Dr. K .C. Mohanty
Dr. Jayant Bhat
Dr. Gautam Chawla
Dr. K. K. Kaushal
19th Editorial Board(2013-2015)20th Editorial Board(2015-2017)
Editor-in-Chief: Dr. Pankaj
Editor : Dr. Vishal S Somvanshi
Members: Dr. Keith G Davies
Dr. Richard Sikora
Dr. Byron Adams
Dr. R K Walia
Dr. Gautam Chawla
Dr. M R Khan
Dr. M S Rao
Dr. Irfan Ahmad
Dr. T. K. Dutta
Dr. S. B. Sharma
Dr. Aly Khan
Dr. Subhash Bhargava
Dr. A. K. Singh
Dr. K. K. Kaushal
Dr. N. K. Sahoo
Dr. S. Lingaraju
Dr. A. H. Wani
Dr. B. A. Patel
Editor-in-Chief: Dr. Gautam Chawla
Editor : Dr. Tushar Kati Dutta
Members: Prof. Qamar Majeed
Prof. H. S. Gaur
Prof. Irshad Mahmood
Dr. Keith G. Davies
Dr. Richard Sikora
Dr. Byron Adams
Dr. R. K. Kaul
Dr. S.J. Eapen
Dr. M. Nagesh
Dr. S. S. Husaini
Dr. Anju Verma
Dr. S. B. Sharma
Dr. Aly Khan
Dr. A. U. Siddiqui
Dr. K. K. Kaushal
Dr. S. Lingaraju
Dr. A H Wani
Dr. B. A. Patel
Dr. R. K. Walia
21st Editorial Board (2017-2019)22nd Editorial Board (2019-2021)
Editor-in-Chief: Dr. Gautam Chawla
Editor : Dr. T.K. Dutta
Members: Dr. Qamar Majeed
Prof. H. S. Gaur
Prof. Irshad Mahmood
Dr. Keith G. Davies
Dr. Byron Adams
Dr. R. K. Kaul
Dr. S.J. Eapen
Dr. R. K. Waliya
Dr. S.P. Bishnoi
Dr. Anuj Verma
Dr. S. B. Sharma
Dr. Aly Khan
Dr. Richard Sikora
Dr. K. K. Kaushal
Dr. A. H. Wani
Dr. B. A. Patel
Dr. S.S. Hussaini
Dr. N.K. Dillon
Editor-in-Chief: Dr. Pankaj
Editor : Dr. Vishal S Somvanshi
Members: Prof. H. S. Gaur
Dr.S.J. Eapen
Dr. S.P. Bishnoi
Dr. Keith G. Davies
Dr. R.V. Singh
Prof. Qudsia Tahseen
Dr. Anuj Verma
Dr. K. K. Kaushal
Dr. S. B. Sharma
Dr. Puja Ohri
Dr. S.C. Dhawan
Dr. S.S. Hussaini
23rd Editorial Board(2021-2023)24th Editorial Board (2023-2025)
Editor-in-Chief: Dr. Raman Kumar Walia,
Editor : Dr. Vishal S. Somvanshi,
Members: Prof. Richard A. Sikora, Germany
Prof. Hari Shankar Gaur, India
Prof. Shashi Bhushan Sharma, Australia
Dr. H.M. Rohini K. Ekanayake, S.Lanka
Dr. Hemchandra R. Patel, India
Prof. Tariq Mukhtar, Pakistan
Dr. Sergie Subbotin, USA
Dr. Mahfouz M.M.Abd-Elgawad, Egypt
Dr. Zahra Tanha Mafi,Iran
Dr. E.I. Jonathan, India
Editor-in-Chief: Dr. Raman Kumar Walia,
Editor : Dr. Vishal S. Somvanshi,
Members: Prof. Richard A. Sikora, Germany
Prof. Hari Shankar Gaur, India
Prof. Shashi Bhushan Sharma, Australia
Dr. H.M. Rohini K. Ekanayake, S.Lanka
Dr. Hemchandra R. Patel, India
Prof. Tariq Mukhtar, Pakistan
Dr. Sergie Subbotin, USA
Dr. Mahfouz M.M.Abd-Elgawad, Egypt
Dr. Zahra Tanha Mafi,Iran
Dr. E.I. Jonathan, India